Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRml2mZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

FWD Vietnam

We always dedicate to changing the way people feel about insurance

FWD is focused on creating fresh customer experiences, with innovative propositions and easy-to-understand products, supported by leading digital technology. 

 • hZWYnZRml2mZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpb5hob7Cx
2022

FWD Vietnam compensation and benefits


Comment

Login
 • Nguyễn Lan's picture

  Nguyễn Lan Wonderful

  • 18-06-2021 at 16:40
  • hZWYnZRml2mZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpiirZ6ssl_In56dyKaqpVduppxscIaVpdihqKnBzsiDn9ecm55Skm2Xm5qFn9lrbaBTx5XapaLFochXc6GgZW-wsQ..
 • Tu Mai's picture

  Tu Mai Trong thời gian này, tình hình kinh tế toàn thế giới đều khó khăn nói chung và VN nói riêng.

  Cảm ơn tôi vẫn có công việc để làm, nhiều lúc công việc phải làm việc tại nhà nhưng EXCO luôn động viên mỗi nhân viên. Anh Khang, Chị Thư - Sếp HR và các A/C EXCO luôn động viên toàn thể ace nhân viên bảo vệ sức khỏe, bảo vệ gia đình. Chúng tôi vẫn nhận lương và các phúc lợi đầy đủ... mãi iu FWD..

  Đó không phải là điều bình thường.. đó là sự nổ lực của BGĐ EXCO, của Tập Đoàn FWD để mỗi người là thành viên của Gd FWD được sống đầy...

  Một lần nữa tôi muốn nói rất cảm ơn BGĐ, EXCO và mỗi ace của FWD. Tôi hãnh diện vì mình là một phần của gia đình "màu cam" này.

  • 18-06-2021 at 17:42
  • hZWYnZRml2mZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpiirZ6ssl_In56dyKaqpVduppxscIaVpdihqKnBzsiDn9ecm55Skm2Xm5uFn9lrbaBTx5XapaLFochXc6GgZW-wsQ..
 • To Thi Thanh My Huong's picture
  • 22-06-2021 at 16:34
  • hZWYnZRml2mZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpiirZ6ssl_In56dyKaqpVduppxscIaVpdihqKnBzsiDn9ecm55Skm2XnJmFn9lrbaBTx5XapaLFochXc6GgZW-wsQ..
hZWYnZRml2mZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...